RAPORT DE AUTOEVALUARE
perioada Aprilie 2005- Martie 2008

    1. Datele de autentificare ale unităţii de cercetare-dezvoltare
    1.1. Denumirea: SC CORNER PROD SRL
    1.2. Statutul juridic*1): Societate comerciala cu raspundere limitata, forma de proprietate privata, cu capital romanesc, persoana juridica.
    1.3. Actul de înfiinţare*2): Contract + Statut Nr. 9608 din 19.12.1994
    1.4. Numărul de înregistrare în Registrul potenţialilor contractori: crn008
    1.5. Director general/Director: ing. Ionel Mihai
    1.6. Adresa: Campina, jud.Prahova, Aleea Rosiori nr.2, cod postal 105600
    1.7. Telefon, fax, pagina web, e-mail:
Tel: 0244.337322; Fax: 0244.375710, web: www.cornerprod.ro, e-mail:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
    2. Domeniul de specialitate
    2.1. Conform clasificării UNESCO*3):
33. - STIINTE TEHNOLOGICE
3313.10  - Angrenaje
3313.25  - Pompe si echipamente pentru manipularea lichidelor
3313.01  - Tehnologia si ingineria mecanica
3313.12  -  Echipamente si masini industriale
    2.2. Conform clasificării CAEN:
7219 – Cercetare dezvoltare in alte stiinte naturale si inginerie
7112 – Activitati de inginerie si consultanta tehnica legate de acestea
7120 – Activitati de testari si analize tehnice
4669 – Comert cu ridicata al altor masini si echipamente
    3. Starea unităţii de cercetare-dezvoltare
    3.1. Misiunea unităţii de cercetare-dezvoltare, direcţiile de cercetare, dezvoltare, inovare: (maximum 1.000 de caractere):
Misiunea SC Corner Prod SRL este de a identifica necesitatile in domeniul transmisiilor mecanice al actionarilor si a utilajelor conexe acestora si de a dezvolta in parteneriat cu institute de proiectare si parteneri strategici, solutii optimizate cu consumuri reduse de energie, costuri mici de executie si intretinere, exploatare in medii neprietenoase.
Principalele directii de cercetare pentru urmatoarea perioada sunt:
- Actionare eficienta pentru industria petroliera, alternativa la unitatile de pompare existente;
- Cresterea fiabilitatii la actionarile pentru vane plane
- Transmisie reglabila cu doua fluxuri de energie pentru centralele eoliene.
- Ungerea eficienta la transmisiile mecanice cu uleiuri ecologice.
    3.2. Modul de valorificare a rezultatelor de cercetare, dezvoltare, inovare şi gradul de recunoaştere a acestora (maximum 1.000 de caractere):
Valorificarea rezultatelor de cercetare, dezvoltare si inovare se face prin introducerea lor in aplicatiile solicitate de clientii nostri. Pachetul de servicii oferit incluzand consultanta in vederea identificarii solutiei tehnice, proiectarea sau reproiectarea actionarilor, expertizarea transmisiilor existente, calculul factorilor de influenta, calculul de eficienta energetica, executia prototipului sau omologarea produsului sunt incluse in pretul produsului final. Principalul indicator care dovedeste indeplinirea cerintelor cuprinse in acordurile cu clientii sunt incasarea 100% a sumelor contractate si facturate fara existenta litigiilor sau intarzieri semnificative in derularea contractelor. Cifra de afaceri de peste un million de USD si profitul obtinut tinand cont de colectivul mic al SC Corner Prod numarul de peste 200 clienti /an dau valoarea recunoasterii rezultatelor echipei.
    3.3. Situaţia financiară - datorii la bugetul de stat:
SC CORNER PROD SRL nu are datorii restante la bugetul de stat.

    4. Criterii primare de performanţă
                                                                                               punctaj
    4.1. Lucrări ştiinţifice/tehnice publicate în reviste de specialitate cotate ISI*4)
    4.1.1. Număr de lucrări ştiinţifice                                                 x 30
    4.1.2. Punctaj cumulat ISI*5)                                                      x 5
    4.1.3. Număr de citări în reviste de specialitate cotate ISI*6)        x 5
    (Lista lucrărilor şi citărilor, grupate pe ani, se ataşează ca anexa nr. 4.1)
                                               Total punctaj cap. 4.1: 0 puncte
    4.2. Brevete de invenţie*7)
    4.2.1. Număr de brevete                                               x 30
    4.2.2. Număr de citări de brevete în sistemul ISI                      x 5
    (Lista brevetelor şi citărilor, grupate pe ani, se ataşează ca anexa nr. 4.2)
                                               Total punctaj cap. 4.2: 0 puncte
    4.3. Produse şi tehnologii rezultate din activităţi de cercetare, bazate pe brevete, omologări sau inovaţii proprii. Studii prospective şi tehnologice şi servicii rezultate din activitatea de cercetare-dezvoltare, comandate de beneficiar
    (Se indică contractul şi firma care utilizează produsul, serviciul şi tehnologia).
    4.3.1. Număr de produse, tehnologii, studii, servicii                 x 20
    (Lista produselor, serviciilor şi tehnologiilor, grupate pe ani, se ataşează ca anexa nr. 4.3)
  
                                              Total punctaj cap. 4.3: 120 puncte
                                                Total punctaj cap. 4: 120 puncte

    5. Criterii secundare de performanţă
    5.1. Lucrări ştiinţifice (tehnice) publicate în reviste de specialitate*8) fără cotaţie ISI
    5.1.1. Număr de lucrări                                       x 5
    (Lista lucrărilor grupate pe ani se ataşează ca anexa nr. 5.1)
                                               Total punctaj cap. 5.1: 0 puncte
    5.2. Lucrări ştiinţifice prezentate la conferinţe internaţionale cu comitet de program
    5.2.1. Număr de comunicări prezentate                                  x 5
    (Lista comunicărilor grupate pe ani se ataşează ca anexa nr. 5.2)
                                               Total punctaj cap. 5.2: 0 puncte
    5.3. Modele fizice, modele experimentale, modele funcţionale, prototipuri, normative, proceduri, metodologii, reglementări şi planuri tehnice noi sau perfecţionate, realizate în cadrul programelor naţionale sau comandate de beneficiar
    5.3.1. Număr de modele, normative, proceduri etc.:                     x 5
    (Lista modelelor, normativelor etc., grupate pe ani, se ataşează ca anexa nr. 5.3)
                                               Total punctaj cap. 5.3: 15 puncte
                                                 Total punctaj cap. 5: 15 puncte
    6. Prestigiul profesional
    6.1. Membri (incluzând statutul de recenzor) în colectivele de redacţie ale unor reviste (cotate ISI sau incluse în baze de date internaţionale) sau în colective editoriale ale unor edituri internaţionale recunoscute
    Număr de prezenţe în perioada pentru care se face evaluarea:          x 20
    Nr. crt.    Nume    Titlul revistei/editurii
    6.2. Membri în colectivele de redacţie ale revistelor recunoscute naţional (din categoria B în clasificarea CNCSIS)
    Număr de prezenţe:                                                    x 10
    Nr. crt.    Nume    Titlul revistei/editurii
    6.3. Premii internaţionale obţinute printr-un proces de selecţie
    Număr de premii:                                                      x 20
    Nr. crt.    Nume    Premiul    Anul
    6.4. Premii naţionale ale Academiei Române
    Număr de premii:                                                      x 20
    Nr. crt.    Nume    Premiul    Anul
    6.5. Conducători de doctorat, membri ai unităţii de cercetare
    Număr de conducători de doctorat:                                     x 10
    Nr. crt.    Nume
    6.6. Număr de doctori în ştiinţă, membri ai unităţii de cercetare
    Număr de doctori în ştiinţă:                                          x 10
                                               Total punctaj cap. 6: 0 puncte
                                               Total punctaj cap. 4+5+6: 135 puncte

    7. Venituri realizate prin contracte de cercetare în domeniul pentru care se face evaluarea (în perioada pentru care se face evaluarea):
    7.1. Numărul şi valoarea contractelor de cercetare internaţionale finanţate din fonduri publice*9): 0 puncte
7.2. Numărul şi valoarea contractelor de cercetare internaţionale finanţate din fonduri private: 0 puncte
    7.3. Numărul şi valoarea contractelor de cercetare naţionale finanţate din fonduri publice*10): 0 puncte
7.4. Numărul şi valoarea contractelor de cercetare naţionale finanţate din fonduri private: 300000 euro
    7.5. Alte surse: PROPRII
    7 bis. Venituri realizate din activităţi economice (servicii, microproducţie): Venituri din  activitate in 2007: 3.140.496 lei

    8. Resursa umană de cercetare
    (situaţia va fi prezentată pe ani)
          2008: 2 persoane (Ionel Mihai – C.S.; Manolache Serban – C.S.)
2007: 2 persoane (Ionel Mihai – C.S.; Manolache Serban – C.S.)
2006: 2 persoane (Ionel Mihai – C.S.; Manolache Serban – C.S.)
2005: 2 persoane (Ionel Mihai – C.S.; Manolache Serban – C.S.)
    8.1. Total personal de cercetare care realizează venituri din activitatea de cercetare-dezvoltare/din care doctori în ştiinţă:
    8.1.1. Cercetători ştiinţifici gradul 1 (profesori)/din care doctori în ştiinţă: 0/0
    8.1.2. Cercetători ştiinţifici gradul 2 (conferenţiari)/din care doctori în ştiinţă:0/0
    8.1.3. Cercetători ştiinţifici gradul 3 (lectori)/din care doctori în ştiinţă:0/0
    8.1.4. Cercetători ştiinţifici/din care doctori în ştiinţă:2/0
    8.1.5. Asistenţi de cercetare: 0
    8.1.6. Total personal auxiliar de cercetare angajat: 0
    8.2. Date privind perfecţionarea resursei umane
    8.2.1. Număr de doctoranzi şi masteranzi care lucrează în unitatea de cercetare-dezvoltare la data completării formularului:0/0
    8.2.2. Număr de teze de doctorat realizate în unitatea de cercetare-dezvoltare în perioada pentru care se face evaluarea:0/0

    9. Infrastructura de cercetare-dezvoltare
    9.1. Laboratoare de cercetare-dezvoltare: NU
    Nr. crt.    Denumirea laboratorului    Domeniul în care este acreditat
    9.2. Lista echipamentelor performante achiziţionate în ultimii 10 ani:
    Nr. crt.  Echipamentul   Anul fabricaţiei    Valoarea   Sursa de finanţare a
                                                            Investiţiei
       1. Retea de 3 computere    An fabricatie: 2002    3000 euro   Finantare proprie
       2. Notebook Acer              An fabricatie 2006     1000 euro   Finantare proprie
       3. Notebook Siemens        An fabricatie: 2007    1200 euro  Finantare proprie
------------
    *1) Se menţionează forma de organizare şi persoana juridică: dacă unitatea de cercetare-dezvoltare nu are personalitate juridică, se menţionează denumirea instituţiei cu personalitate juridică care o reprezintă (de exemplu, Centrul de ............... din cadrul Universităţii ...............).
    *2) Se menţionează titlul actului, data emiterii, organul emitent şi, după caz, modificările ulterioare.
    *3) Domeniile de clasificare UNESCO pot fi accesate la www.mct.ro/ancs.
    *4) Indexate de Thomson Scientific [fost Institute for Scientific Information (ISI) in Science Citation Index Expanded, Social Sciences Citation Index sau Arts & Humanities Citation Index].
    *5) Punctajul ISI se obţine prin însumarea factorilor de impact ai publicaţiilor respective. Factorii de impact pot fi accesaţi la www.cimec.org.ar.
    *6) Sunt excluse autocitările.
    *7) Se specifică dacă brevetul este naţional/internaţional (USPTO, EPO, JPO) şi numărul brevetului.
    *8) În cazul revistelor româneşti, sunt luate în considerare cele cotate CNCSIS, categoria B (vezi www.cncsis.ro).
    *9) Valori defalcate pe ani şi valoarea totală în euro.
    *10) Datele vor fi prezentate pe tipuri de programe (PNCDI, CEEX, granturi etc.); valorile contractelor vor fi defalcate pe ani.

 

SC CORNER PROD SRL